Federatie Opleidingscentra code 95

FEDOC 95 is de federatie van de Vlaamse opleidingscentra erkend door MOW voor het geven van opleidingen code 95.

Missie FEDOC 95

 

De missie van FEDOC 95 is:

01
de door de bevoegde overheid erkende centra belast met de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid code 95, te verenigen;
02
bij haar leden de banden van onderlinge hulp, samenhorigheid en morele steun te verstevigen, hun kennis te verzamelen met het doel hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de nodige stappen te ondernemen en alle nuttige maatregelen te treffen in het belang van het beroep;
03
door de opstelling van een huishoudelijk reglement erover te waken dat haar leden de deontologische regels eigen aan het beroep eerbiedigen en te ijveren voor de invoering en het behoud van gebruiken die overeenkomen met de beroepsethiek;
04
op verzoek van haar leden, of op eigen initiatief, alle stappen te ondernemen teneinde twistende partijen te verzoenen;
05
ten aanzien van de openbare en alle andere instanties desgevallend de gerechtvaardigde eisen, standpunten en opmerkingen van haar leden te verwoorden en te behartigen;
06
alle socio-economische aspecten van het beroep te bestuderen teneinde gepaste opties met het oog op de ontwikkeling van de activiteiten van haar leden voor te stellen.

Het bestuur is samengesteld uit

Wim Saelaert - Voorzitter - voorzitter@fedoc95.be

Olivier Uyttenhove - Co-voorzitter - co-voorzitter@fedoc95.be

Kurt Vandevelde - Secretaris - secretaris@fedoc95.be

Marc Gheerardijn - Penningmeester - penningmeester@fedoc95.be

Ingrid Nys- Ondervoorzitter  - ondervoorzitter@fedoc95.be

 

Ledenlijst FEDOC 95

Onze actuele ledenlijst kan geraadpleegd worden op de Share Point omgeving van FEDOC 95

 

FEDOC95 verenigt de door de bevoegde overheid erkende centra belast met de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid code 95.

 

Ledenpagina

Leden van FEDOC 95 krijgen toegang tot een SharePoint pagina: https://fedoc95.sharepoint.com/SitePages/Leden.aspx

Hier vind je als lid onder meer: instructies MOW, verslagen van de algemene vergaderingen, een kalender met FEDOC 95 activiteiten, werkgroepen en nog veel meer.

Kortom alles wat je nodig hebt als OC in je contacten met MOW.

Je bent lid en hebt nog geen toegang tot de SharePoint? Mail naar penningmeester@fedoc95.be. Hij controleert je lidmaatschap en zorgt er voor dat je login gegevens ontvangt.

Je bent nog geen lid? Mail naar penningmeester@fedoc95.be. Hij bezorgt je de nodige informatie, zodat jij lid kan worden en toegang krijgt tot de SharePoint pagina.

Contacteer FEDOC 95

Als u meer informatie wenst, vul dit formulier in of bel ons. We helpen U graag vrijblijvend verder.

Image
Fedoc 95 vzw
Kempischdok-Westkaai 100 bus 301
2000 Antwerpen
info@fedoc95.be